Герб

Администрация сельского поселения
Утёвка
муниципального района Нефтегорский
Самарской области

2-Postanovlenie–ot-10.11.2017-№-144–O-predostavlenii-razresheniya-na-otklonenie-ot-predelnyih-parametrov-razreshennogo-stroitelstva